مقایسه

آگهی

كیلومتر 12 جاده مخصوص كرج / انبار نصر       سطح مكانیزاسیون نیمه مكانیزه       پذیرش ماهیانه 27000 خودرو       مساحت 15 هكتار  
درخواست شما نا معتبر است.